search

丰的笔顺

丰的笔顺动画演示

fēng
丰 笔顺动画

丰的笔顺规范

丰 笔顺规范
汉字丰一共有4画,字形结构是单一结构。

丰的字典释义

丰富满。盛。收。衣足食。

碑。功伟绩。

姓。

美好的容貌和姿态采。姿。韵。

丰鬯(fēng chàng):见'丰畅',亦作'丰鬯'。丰饶旺盛。
丰容盛鬋(fēng róng shèng jiǎn):形容女子的健美。
丰馔(fēng zhuàn):丰盛的饭食。
丰饶(fēng ráo):(形)丰盛;富饶:的四川盆地有天府之国的美称。[近]富饶。[反]贫穷。
丰饍(fēng shàn):见“丰膳”。丰盛的饭菜。
丰餽(fēng kuì):风度仪表不同于一般。形容风度出众。
丰颔(fēng hàn):肥厚的下巴。
丰颐(fēng yí):丰满的下巴。旧时视为有威容。
丰颅(fēng lú):犹大头。
丰颀(fēng qí):谓肌肤丰满,身材修长。
丰靘(fēng qìng):美艳的容貌妆饰。
丰霳(fēng lóng):见'丰隆',亦作'丰霳'。古代神话中的雷神。后多用作雷的代称。
丰墙峭阯(fēng qiáng qiào zhǐ):墙高大而地基陡直。比喻根基不牢。阯,同“址”。
丰鄗(fēng hào):见'丰镐'。
丰貂(fēng diāo):指珍贵的貂尾,古代帝王近侍之臣的冠饰。指貂裘。3.即大貂。
丰豓(fēng yàn):亦作“丰艳”。意思是多而美;丰满艳丽;形容丰满而秀美。
丰覇(fēng bà):是谓国储丰足,国势强大。
丰裕(fēng yù):(形)丰富充裕:生活。
丰蔚(fēng wèi):繁茂。形容文词丰富。
丰屋蔀家(fēng wū bù jiā):《易.丰》:'上六,丰其屋,蔀其家,窥其户,阒其无人,三岁不觌,凶。'王弼注:'既丰其屋,又蔀其家,屋厚家覆,闇之甚也。虽窥其户,阒其无人,弃其所处,而自深藏也。处于明勋尚大之时,而深自幽隐,以高其行,大道既济,而犹不见,隐不为贤,更为反道,凶其宜也。'后以'丰屋蔀家'比喻深自隐藏,不肯出仕。喻高官显宦豪富丰足。
丰蔀(fēng bù):《易.丰》:'六二,丰其蔀,日中见斗。'王弼注:'蔀,覆暧障光明之物也。'后即用'丰蔀'谓遮蔽。指遮蔽光明的事物。
丰茸(fēng róng):繁密茂盛。指繁茂的草木。美好。浓郁。犹言华茂。
丰芑(fēng qǐ):《诗.大雅.文王有声》:'丰水有芑,武王岂不仕;诒厥孙谋,以燕翼子,武王烝哉。'孔颖达疏:'丰水是无情之物,犹以润泽而生菜为己事,况武王岂不以功业为事乎。言实以功业为事,思得泽及后人,故遗传其所以顺天下之谋,以安敬事之子孙。'后以'丰芑'指《诗.大雅.文王有声》。指帝王慎选储君,教育子孙。用《诗.大雅.文王有声》典故。指帝王推衍教育子孙之泽于国人,广设学校,为国储才。指一般人对子孙的教育培养。借指国家奠基之地。明太祖建都于南京,成祖北迁,仍建为留都。明代诗文时以'丰芑'指南京。
丰艶(fēng yàn):见'丰艳'。
丰膴(fēng wǔ):谓五谷丰盛。丰美富厚。
丰膄(fēng shòu):形容人体态丰满。丰饶。丰富。
丰胙(fēng zuò):见'丰祚',亦作'丰胙'。犹厚福。
丰翳(fēng yì):指浓荫。
丰翘(fēng qiào):花木繁茂。亦指繁茂的花木。
丰篠(fēng xiǎo):风度仪表不同于一般。形容风度出众。
丰禨(fēng jī):丰稔吉祥。
丰碣(fēng jié):纪功颂德的石碑。
丰硠(fēng láng):宏亮的声响。
丰盈(fēng yíng):(形)(身体)丰满:体态。丰富充足;富裕:衣食。
丰琰(fēng yǎn):高大的石碑。
丰犒(fēng kào):优厚的犒赏。
丰牺(fēng xī):指丰盛的祭祀用品。
丰牣(fēng rèn):丰足。
丰澍(fēng shù):形容雨水丰沛。
丰沛(fēng pèi):(形)雨水充足。
丰沃(fēng wò):犹肥沃。指沃土。犹殷富,富庶。
丰楙(fēng mào):见'丰茂',丰富茂盛。
丰彤(fēng tóng):林木茂密貌。犹深厚。
丰庑(fēng wǔ):谓五谷丰盛。
丰岐(fēng qí):解释是指帝王的旧都。
丰嫮(fēng hù):丰满而美好。
丰墙墝下(fēng qiáng qiāo xià):墙高大而地基陡直。比喻根基不牢。阯,同“址”。
丰嘏(fēng gǔ):谓丰登之福。
丰茂(fēng mào):丰富茂盛。
丰赡(fēng shàn):丰富;充足:内容。
甹丰(pīng fēng):风骤貌。

汉字丰基本信息

汉字
画数
4
读音
fēng
部首
结构
单一结构
Unicode
U+4E30