search

丕的笔顺

丕的笔顺动画演示

丕 笔顺动画

丕的笔顺规范

丕 笔顺规范
汉字丕一共有5画,字形结构是上下结构。

丕的字典释义

业。变。

丕的(pī de):亦作'丕地'。象声词。倒地之声。
丕地(pī dì):见'丕的',亦作'丕地'。象声词。倒地之声。
丕大(pī dà):巨大。
丕绪(pī xù):指国家大业。
丕构(pī gòu):犹大业。
丕乃(pī nǎi):连词。于是。
丕振(pī zhèn):大力振兴。大震。
丕绩(pī jì):大功业。
丕犹(pī yóu):见'丕猷'。
丕崇(pī chóng):崇奉。
丕厘(pī lí):谓大受福运;大福。
丕灵(pī líng):大善;神圣。
丕扬(pī yáng):大力宣扬。
丕风(pī fēng):犹高风。

汉字丕基本信息

汉字
画数
5
读音
部首
结构
上下结构
Unicode
U+4E15