search

丙的笔顺

丙的笔顺动画演示

bǐng
丙 笔顺动画

丙的笔顺规范

丙 笔顺规范
汉字丙一共有5画,字形结构是单一结构。

丙的字典释义

天干的第三位。现常用来表示顺序的第三。

指火:付

丙洲煎蟳(bǐng zhōu jiān xún):喻交情密切或再续旧情。
丙烯(bǐng xī):化学。。无色可燃气体。化学性质活泼,易发生氧化、加成、聚合等反应。由异丙醇经催化脱水而成。工业上也可由石油热解气体而成。为有机合成基本原料,可制丙酮、丙烯醛、甘油等。
丙部(bǐng bù):中国古籍四部分类法之一。晋荀勖分群书为四部,以史类和杂着为丙部。东晋李充重分四部,以诸子为丙部。隋唐以后沿用不变。
丙魏(bǐng wèi):丙吉﹑魏相的并称。
丙穴(bǐng xué):地名。大丙山之穴,在今陕西省略阳县东南,与勉县接境。四川省城口县南﹑广元县北﹑雅安县南亦有丙穴。鱼名,亦泛指嘉鱼。
丙明(bǐng míng):光耀炳然。丙,通'炳'。
丙酮(bǐng tóng):有臭味的挥发性无色液体。挥发性大,易著火,可溶于水、乙醇及乙醚中。化学性质活泼,能起卤化、加成、缩合等反应。可做为人造纤维、炸药、油脂、乙炔等的溶剂。糖尿病患者尿中含大量丙酮,故由丙酮浓度可判断病情的轻重。
丙科(bǐng kē):汉时考试的第三等科目。泛指考试的第三等。
丙舍(bǐng shè):后汉宫中正室两边的房屋,以甲乙丙为次,其第三等舍称丙舍。泛指正室旁的别室﹐或简陋的房舍。指在墓地的房屋。
丙鉴(bǐng jiàn):明察。丙,通'炳'。
丙纶(bǐng lún):用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维等规聚丙烯纤维的中国商品名,又称聚丙烯纤维。
丙丁(bǐng dīng):古代以十干配五行,丙丁属火,因称火为“丙丁”。代词。犹言某某。
令丙(lìng bǐng):第三道诏令;法令的第三篇。
青丙(qīng bǐng):指上天﹐苍天。
二丙(èr bǐng):大丙山·小丙山的合称,在今陕西省·略阳县南三十里。二山相连,有穴出嘉鱼。
付丙(fù bǐng):烧掉近又缘虚惊,取平生朋友书问,悉付丙丁。——李光《与胡邦衡书》阅后付丙

汉字丙基本信息

汉字
画数
5
读音
bǐng
部首
结构
单一结构
Unicode
U+4E19