search

丗的笔顺

丗的笔顺动画演示

shì
丗 笔顺动画

丗的笔顺规范

丗 笔顺规范
汉字丗一共有5画,字形结构是嵌套结构。

丗的字典释义

古同“世”,古称三十年为一世

汉字丗基本信息

汉字
画数
5
读音
shì
部首
结构
嵌套结构
Unicode
U+4E17