search

齘的笔顺

齘的笔顺动画演示

xiè
齘 笔顺动画

齘的笔顺规范

齘 笔顺规范
汉字齘一共有19画,字形结构是左右结构。

齘的字典释义

牙齿相磨切。

(物体上下交接处)参差不吻合。

齘齘(xiè xiè):切齿相争貌。
齘齿(xiè chǐ):咬紧牙齿。一种病态。咬牙切齿。形容愤恨。
齘齘(xiè xiè):切齿相争貌。
齽齘(jìn xiè):切齿盛怒貌。

汉字齘基本信息

汉字
画数
19
读音
xiè
部首
结构
左右结构
Unicode
U+9F58