search

龀的笔顺

龀的笔顺动画演示

chèn
龀 笔顺动画

龀的笔顺规范

龀 笔顺规范
汉字龀一共有10画,字形结构是左右结构。

龀的字典释义

小孩子换牙(乳牙脱落,长出恒牙)。

龀年(chèn nián):童年。
龀岁(chèn suì):童年。
龀齿(chèn chǐ):亦作'齓齿'。儿童换齿。儿童脱去的乳齿。儿童。
龀童(chèn tóng):儿童。亦指童年。
龀髫(chèn tiáo):亦作'齓髫'。指童年。
髫龀(tiáo chèn):谓幼年。幼童。
龆龀(tiáo chèn):亦作"龆齓"。垂髫换齿之时。指童年。龆﹐通"髫"。借指孩童。
方龀(fāng chèn):刚换牙齿时。
毁龀(huǐ chèn):毁齿。
既龀(jì chèn):见'既齓',谓乳齿换尽。
童龀(tóng chèn):幼小;童年。指小儿。
始龀(shǐ chèn):指乳齿。又称乳牙。
悼龀(dào chèn):童年。

汉字龀基本信息

汉字
画数
10
读音
chèn
部首
齿
结构
左右结构
Unicode
U+9F80

龀的同部首汉字