search

乃的笔顺

乃的笔顺动画演示

nǎi
乃 笔顺动画

乃的笔顺规范

乃 笔顺规范
汉字乃一共有2画,字形结构是单一结构。

乃的字典释义

:失败成功之母。

连词。于是:因时间仓促,作罢。

副词。才:唯虚心能进步。

文言副词。竟至如此。

文言人称代词。你;你的翁(你的父亲)。

乃纔(nǎi cái):汉语词汇,意思是仅仅。
乃比(nǎi bǐ):一般用来形容一个人特别能调侃别人,或者在与别人的交谈中经常说一些幽默并且讽刺他人的话,可贬义可褒义。
乃求(nǎi qiú):山西方言,多用于大同,朔州,忻州等晋北地区,意思是没做什么好事,带有咒骂性语气
乃诚(nǎi chéng):诚意;忠诚。
乃尔(nǎi ěr):犹言如此。竟然如此。
乃至(nǎi zhì):(连)甚至:这项工程需五年七年才能完成。
欸乃(ǎi nǎi):象声词。开船的摇橹声
胡乃(hú nǎi):何乃。
不乃(bù nǎi):无乃,岂不。
顾乃(gù nǎi):反而。
而乃(ér nǎi):表示承接,犹然后;表示转折或另起话题。
况乃(kuàng nǎi):恍若,好像。何况;况且;而且。
亦乃(yì nǎi):同样是。
禾乃(hé nǎi):“秀”的析字。
无乃(wú nǎi):表示委婉反问。不是;岂不是
丕乃(pī nǎi):连词。于是。

汉字乃基本信息

汉字
画数
2
读音
nǎi
部首
结构
单一结构
Unicode
U+4E43

乃的同部首汉字