search

远的笔顺

远的笔顺动画演示

yuǎn
远 笔顺动画

远的笔顺规范

远 笔顺规范
汉字远一共有7画,字形结构是半包围结构。

远的字典释义

[ yuǎn ]

远离、避开。  【组词】:远小人、敬鬼神而远之

[ yuàn ]

远离、避开。远小人、敬鬼神而远之

远鬭(yuǎn dòu):掌:用手擘开;蹠:用脚踢。传说华岳本为一山,河神手擘脚踢,将其分开为二。比喻规模巨大、气魄雄伟的经营。
远驿(yuǎn yì):远方的驿站。
远郊(yuǎn jiāo):远郊,远郊区yuǎnjiāo,yuǎnjiāoqū周代称都邑以外百里的地方为远郊。泛指离城市较远的地区。
远邦(yuǎn bāng):远方;国外。
远邅(yuǎn zhān):指路途遥远而难行。
远行(yuǎn xíng):行走远路,前往某地
远大(yuǎn dà):(形)长远而广阔:前程|志向。[近]宏大。[反]渺小。
远近(yuǎn jìn):远方和近处。特指所居官位接近或远离帝王。指远方近处的人。指路程的距离。附近。关系的亲疏。中医上指病之在上者为近,在下者为远。
远蹠(yuǎn zhí):指远行。
远蹈(yuǎn dǎo):犹远行。犹远播。
远踰(yuǎn yú):犹超越。
远跖(yuǎn zhí):犹远行。
远谟(yuǎn mó):深远的谋略。
远谋(yuǎn móu):远大的谋略,深远的计划
远覃(yuǎn qín):远延,远播。
远虑(yuǎn lǜ):作较长远的考虑
远航(yuǎn háng):远程航行:扬帆。全建军演唱歌曲。
远翰(yuǎn hàn):指远行的人。
远翔(yuǎn xiáng):谓飞向远方。
远眺(yuǎn tiào):(动)往远处看:极目|登高。
远洋(yuǎn yáng):离陆地较远,海域广阔的海洋。
远暨(yuǎn jì):远达;远播。
远昵(yuǎn nì):亲疏。
远方(yuǎn fāng):两者之间相隔较远的地方。
远忆(yuǎn yì):谓想念远方的人。
远征(yuǎn zhēng):(动)远道出征或长途行军:军。
远岫(yuǎn xiù):远处的峰峦。
远孚(yuǎn fú):使远地的人信服。
远姚(yuǎn yáo):犹远扬。
远垧(yuǎn shǎng):遥远的郊野。
远坰(yuǎn jiōng):遥远的郊野。
远古(yuǎn gǔ):(名)久远的古代:传说结绳而治。
远効(yuǎn xiào):谓长期报效。
远侥(yuǎn yáo):遥远的边境。
隽远(jùn yuǎn):深刻。
邈远(miǎo yuǎn):年代久远;历史悠长。
逷远(tì yuǎn):遥远。
逴远(chuō yuǎn):辽远。犹超越。
逖远(tì yuǎn):犹遥远。
迢远(tiáo yuǎn):路途十分遥远
遥远(yáo yuǎn):(形)很远:的故乡|的回忆。[近]边远。[反]附近。
长远(cháng yuǎn):(形)指将来很长时间:规划|目标|利益。[近]久远。[反]眼前。(方)指过去很长时间。
高远(gāo yuǎn):(形)又高又远:志向。
辽远(liáo yuǎn):(形)遥远:无垠|的边疆。[近]遥远。
踔远(chuō yuǎn):广阔,遥远。
跳远(tiào yuǎn):一种田赛运动项目。
赊远(shē yuǎn):久远;遥远。
诛远(zhū yuǎn):斥退疏远。
袤远(mào yuǎn):宽广辽远。
缅远(miǎn yuǎn):久远。辽远;遥远。
窵远(diào yuǎn):窎远diàoyuǎn遥远。
窎远(diào yuǎn):遥远
疏远(shū yuǎn):关系生疏,不亲近。
玄远(xuán yuǎn):玄妙幽远
澹远(dàn yuǎn):恬淡广远。
湮远(yān yuǎn):久远。
渺远(miǎo yuǎn):遥远。
渊远(yuān yuǎn):深远。
永远(yǒng yuǎn):(副)表示时间长久,没有终止。[反]临时|暂时。
殷远(yīn yuǎn):繁多而深远。
杳远(yǎo yuǎn):渺茫遥远。
旷远(kuàng yuǎn):∶广阔辽远江面浩渺旷远∶久远年代旷远
攸远(yōu yuǎn):遥远,辽远。
徕远(lái yuǎn):招抚边远地区臣民。清代理藩院设有徕远司,掌管边远地区事宜。
弘远(hóng yuǎn):广大深远。
幽远(yōu yuǎn):(形)幽深:意境。
寥远(liáo yuǎn):遥远;深远。
姚远(yáo yuǎn):遥远。姚,通'遥'。
僻远(pì yuǎn):偏僻;偏远。
偏远(piān yuǎn):(形)(地方)偏僻而遥远:地处。
久远(jiǔ yuǎn):(形)长久:年代。[近]长远。

汉字远基本信息

汉字
画数
7
读音
yuǎn,yuàn
部首
结构
半包围结构
Unicode
U+8FDC